Thông Báo (30/05/2019 20:26)

Kết thúc ngày uống sữa học đường năm học 2018-2019

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

 

Căn cứ Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2018 - 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, ngày kết thúc năm học đối với cấp học mầm non và tiểu học là ngày 24/5/2019 (thứ Sáu) vì vậy Chương trình Sữa học đường (năm học 2018-2019) sẽ kết thúc vào ngày 24/5/2019.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các phòng GDĐT thông báo đến các nhà trường để biết và thực hiện đúng thời gian quy định.

Trân trọng./.

 

 

PHÒNG CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG