Thực hiện chương trình Sữa học đường năm học đường năm 2020 - 2021 (15/09/2020 10:8)

Thực hiện công văn số 2753/SGDĐT-CTTT ngày 25/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục thực hiện chương trình Sữa học đường năm học đường năm 2020 - 2021, Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 12/12/2018 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc triển khai Đề án thực hiện chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng nhằm nâng cao tầm vóc trẻ mẫu giáo