Phòng, chống dịch Covid - 19 (30/07/2020 11:57)

Thực hiện Công văn khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 26/7/2020 của Chủ tịch UBND Thành Phố Hà Nội về phòng chống dịch Covid - 19