ĐƠN XIN XÉT TUYỂN (06/07/2020 17:19)

ĐƠN XIN XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG NGẠC A

BIỂU PHỤ LỤC 04: Mẫu đơn đăng ký xét tuyển vào trường mầm non

 

                                                                                                        Mã số: ...................MNĐNA

                                                                                                                                         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                        

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG MẦM NON

Năm học 2020 – 2021

 

Kính gửi: Ban chỉ đạo tuyển sinh trường mầm non Đông Ngạc A

 

 

1. Họ và tên học sinh:.............................. Nam/Nữ; Dân tộc:.......... Đối tượng chính sách: .......

- Ngày sinh: ....../...../........ Nơi sinh (Tỉnh, thành phố):............. Học sinh khuyết tật: ................

- Hộ nghèo  (cận nghèo)................................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú: Tỉnh (thành phố): ............................ Huyện (Quận): ...............................

Xã (Phường/Thị trấn): ........................... Thôn (phố): ..................... Xóm (tổ): ...........................

- Hiện đang cư trú tại: Tỉnh (thành phố): ............................. Huyện (Quận): .............................. Xã (Phường/Thị trấn): ........................... Thôn (phố): ....................... Xóm (tổ): .........................

- Được phân tuyến tuyển sinh vào trường: Mầm non Đông Ngạc A

2. Họ tên mẹ: .......................................... Năm sinh: ......................Nghề nghiệp.........................

Số CMND hoặc thẻ căn cước công dân ...........................................Điện thoại...........................

3. Họ tên bố:. ........................................ Năm sinh: ......................Nghề nghiệp...........................

Số CMND hoặc thẻ căn cước công dân ...........................................Điện thoại...........................

4. Họ tên người đỡ đầu (nếu có):.............. Năm sinh: ......................Nghề nghiệp.......................

Số CMND hoặc thẻ căn cước công dân ...........................................Điện thoại...........................

Tôi viết đơn này đề nghị Ban chỉ đạo tuyển sinh trường Mầm non Đông Ngạc A cho con tôi được đăng ký xét tuyển vào lớp mẫu giáo (Bé, Nhỡ, Lớn)....... năm học 2020 – 2021 của quý trường; Nếu được nhận vào học, gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy định của nhà trường.

          Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

PHỤ HUYNH HỌC SINH

(Ký và ghi rõ họ tên)