THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh bổ sung năm học 2020 – 2021

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG MÂM NON ĐÔNG NGẠC A

 

 
 
 

Số:      /TB-MNĐN A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

                  Đông Ngạc, ngày 17 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh bổ sung năm học 2020 – 2021

 

Thực hiện kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021; Kế hoạch số 107/KH-MNĐNA ngày 22 tháng 6 năm 2020 của trường MN Đông Ngạc A về Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021; Trường MN Đông Ngạc A thông báo tới các bậc phụ huynh về việc tuyển sinh năm học 2020 – 2021 như sau:

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung: 74 học sinh

- Mẫu giáo bé: Sinh năm 2017:      38 trẻ (gồm đối tượng DT1; DT2)

- Mẫu giáo nhỡ: Sinh năm 2016:   36 trẻ (gồm đối tượng DT1; DT2) 

2. Địa bàn tuyển sinh: TDP Đông Ngạc: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, Liên Ngạc, Ecohome 2 Phường Đông Ngạc, Các tổ dân phố thuộc phường Đức Thắng.

3. Đối tượng tuyển sinh:

 Trẻ trong độ tuổi sinh từ năm 2015 đến năm 2017

4. Thời gian tuyển sinh:

- Thời gian: Từ ngày 18/8/2020 đến ngày 20/8/2020

5. Địa điểm tuyển sinh: Tầng 1 khu Hiệu bộ

6. Hồ sơ tuyển sinh:

      - Đơn xin học (theo mẫu) tại Website: mamnondongngaca.pgdbactuliem.edu.vn

      - Bản sao Giấy khai sinh (Nếu bản photocopy kèm theo bản chính để đối chiếu).

       - Sổ hộ khẩu: Bản Photocopy (Kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập hộ khẩu của công an Quận trước ngày 10/5/2020).

       - Đối với trường hợp DT3: Thêm bản Photocopy giấy xác nhận nơi cư trú cần đảm bảo đủ, rõ các thông tin nơi qui định: Số nhà, tổ dân phố, phường và các thông tin liên quan khác do công an phường xác nhận trước ngày 10/5/2020 (Kèm theo bản chính để đối chiếu).

 

Nơi nhận:

- UBND phường Đông Ngạc, Đức Thắng (để b/c);

- Phòng VHTT phường Đông Ngạc – Đức Thắng/ để TB;

- Các TDP thuộc địa bàn TS (để tuyên truyền);

- Hội đồng tuyển sinh/để thực hiện;

- Lưu VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

Vũ Thị Gấm