CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH VÀ SỰ NGHIỆP (05/08/2020 16:0)

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và sự nghiệp

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH VÀ NGUỒN SỰ NGHIỆP (05/08/2020 11:43)

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và nguồn sự nghiệp

THÔNG BÁO về việc thu, nộp Quý Phòng, chống thiên tai năm 2020 đối với các phòng, ban, ngành, hội, đơn vị, tổ chức, UBND các Phường thuộc Quận; các đơn vị hiệp quản và các đơn vị trực thuộc trung (05/08/2020 11:37)

Thông báo về việc thu, nộp quý phòng, chống thiên tai năm 2020 đối với các phòng, ban, ngành, hội, đơn vị, tổ chức, ubnd các phường thuộc quận; các đơn vị hiệp quản và các đơn vị trực thuộc trung

Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách 2020 của quận Bắc Từ Liêm (05/08/2020 11:31)

Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách 2020 của quận bắc từ liêm